ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559

วันที่กิจกรรม : 12 ตุลาคม 2559

เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559