ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2559

วันที่กิจกรรม : 28 กันยายน 2559

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพิจารณา ทบทวน และเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนโครงการตามพันธกิจด้านการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน

เอกสารประกอบการประชุม