ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559

วันที่กิจกรรม : 31 สิงหาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษาในระดับคณะและสถาบัน

เอกสารประกอบการประชุม