ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2559

วันที่กิจกรรม : 25 สิงหาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 2/2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2559 และรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 

เอกสารประกอบการประชุม