การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ ด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2559

วันที่กิจกรรม : 24 สิงหาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ ด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในระดับ คณะ – สำนัก

เอกสารประกอบการประชุม