ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 17 สิงหาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่1/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัราชภัฏศรีสะเกษ

เอกสารประกอบการประชุม