บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ชุมชนตำบลหนองแก้ว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 25 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ดร.ชูวิทย์  นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและนายจง ทาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นตัวแทนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือให้บริการวิชาการแก่สังคม ในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีภาระกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นที่มาของเอกลักษณ์ในการเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ดังนั้นเพื่อเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานตามภารกิจของตัวเองโดยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่น ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสนับสนุนให้ทุกคณะและทุกสำนัก มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณะและสำนักโดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย โดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการและตอบสนองนโยบายของชาติ “หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมเกิดการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนตำบลหนองแก้วกับมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

เอกสารประกอบการประชุม