ประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่กิจกรรม : 16 มิถุนายน 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

มีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้

1.มคอ.7

2.รายละเอียดพื้นฐานของการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558)

3.แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินหลักสูตร

4.ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศุกษา

5.ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

7.แบบฟอร์มกรอกผลการประเมินในระดับหลักสูตร

8.จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ค่า FTES)

 

DSC00171

DSC00178

DSC00173

DSC00161

DSC00156

DSC00152