ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559

วันที่กิจกรรม : 8 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 22559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

มีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้

1.ติดตามการจัดการความรู้ของแต่ละคณะ/สำนัก ประจำปีการศึกษา 2558

2.กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้งานวิจัยภายนอก

3.กรอบแผนจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย

 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

 

DSC00036

DSC00017

DSC00011

DSC00042

DSC00027

DSC00013