ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

วันที่กิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลที่ได้จากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่

2.พิจารณาผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

3.พิจารณาผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิตหลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

4.พิจารณาผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุมฒิปริญญาเอก และจำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ภายในคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

5.พิจารณาผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ประจำปีการศึกษา 2558

DSC09989

DSC09988

DSC09985

DSC09983

DSC09980