ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 13 พฤษภาคม 2559

ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ประชุมได้พิจาณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.พิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

2.กำหนดบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

 

DSC09789

DSC09772

DSC09769

DSC09756

DSC09755

DSC09758

 

เอกสารประกอบการประชุม