ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้าานการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

วันที่กิจกรรม : 11 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้าานการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจำไตรมาสที่ 2

2.พิจารณาแนวทางประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะและสถาบัน

 

DSC09705

 

DSC09723

DSC09750

DSC09739