ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

วันที่กิจกรรม : 27 เมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 

วันพุธ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีท่าน ดร.ปกรชัย สุพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดดการความรู้ ระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 2558

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558

3. นำเสนอผลการประเมินในระดับคณะ สำหรับกลุ่มที่ผ่านการประเมินด้านพันธกิจการจัดการความรู้ ได้แก่คณะครุศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

4. พิจารณาแผนการจัดการความรู้ แบบบูรณาการ ระดับคณะสู่มหาวิทยาลัย

 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

 

DSC09695

DSC09701 

DSC09688

DSC09682

DSC09680

DSC09670

DSC09660

เอกสารประกอบการประชุม