ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559

วันที่กิจกรรม : 20 เมษายน 2559

 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีท่านรองอธิการบดี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย เป็นประธานในการประชุม โดยได้มีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  และร่างแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วยังมอบหมายในส่วนของผู้รับผิดชอบแนวทางการมุ่งเน้นจัดการความเสี่ยง

DSC09498

 

DSC09535

DSC09530

DSC09511

DSC09501

เอกสารประกอบการประชุม