ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
ปีการศึกษา 2557 ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2559
1 / 2557 2 / 2557 1 / 2558
  ประเมินหลักสูตร ประเมินคณะ ประเมินสถาบัน รายงานผลให้ สกอ. รับทราบ

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ม.ค. 59 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558
ก.พ. 59 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
มี.ค. 59 การประชุมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559
พ.ค. 60 การประชุมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559
มิ.ย. 59 จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559
การประชุมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 3/2559
ก.ค. 59 จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559
ส.ค. 59 จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559
จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559
ก.ย. 59 จัดประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2559
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
วิพากษ์ SAR ระดับคณะ/สำนัก
ต.ค. 59 ประเมินคุณภาพระดับคณะ/สำนัก
วิพากษ์ SAR ระดับสถาบัน
พ.ย. 59 ประเมินคุณภาพระดับสภาบัน
ธ.ค. 59  ยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHEQA Online
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษากับสภามหาวิทยาลัย