ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559

วันที่กิจกรรม : 25 มีนาคม 2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559 โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุม ทวี กองศรีมา เวลา 13.30 น.

ที่ประชุมได้ดำเนินพิจารณาในประเด็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. สรุปข้อมูลความต้องการในการรับบริการทางวิชาการของชุมชนตำบลหนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจและพบกับผู้นำชุมชม
  2. พิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตำบลหนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
  3. พิจารณาร่าง MOU กับหน่วยงานสนับสนุนภายนอกเพื่อช่วยในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
  4. พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตำบลหนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
  5. พิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผน/โครงการ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตำบลหนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

IMG_8601

IMG_8598

IMG_8581

IMG_8599

เอกสารประกอบการประชุม