ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559

วันที่กิจกรรม : 18 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัราชภัฏศรีสะเกษ

DSC09070

DSC09053

DSC09057

DSC09071

DSC09096