ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

วันที่กิจกรรม : 16 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559- วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ และเป็นประธานในการประชุม 

โดยได้มีการชี้แจ้งกับที่ประชุมในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ผลการประเมินในระดับสถาบัน 

 

IMG_8530

IMG_8578

IMG_8563

IMG_8557

IMG_8547