คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ upload : 4 ธันวาคม 2556
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำต้นแบบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้แต่ละคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปปรับ ประยุกต์ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และออกเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานตนเองได้ต่อไป หากผู้ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ พบข้อผิดพลาดใดๆ ในคู่มือต้นแบบที่หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดทำขึ้น ทางหน่วยงานต้องขออภัยไว้ร่วงหน้า และท่านสามารถแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อให้หน่วยงานแก้ไขได้ทันที อ.พิศาล สุขขี