ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 3 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ชูวิทย์  นาเพีย เป็นผู้แทนประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจากทั้ง 5 คณะ 2 สำนักเข้าร่วมประชุม