ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559

วันที่กิจกรรม : 3 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล เป็นผู้แทนประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจากทั้ง 5 คณะ 2 สำนักเข้าร่วมประชุม

12669396_1292406037439906_517851121_o

12669173_1292406110773232_2107317425_o

12656281_1292406147439895_136479593_o