เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนา    ตรงตามมาตรฐาน    ประสานงานคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงาน  และนักศึกษา
เข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการทำงาน

 

พันธกิจ

                             1. วางระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
                             2. เป็นศูนย์กลางด้านการประกันคุณภาพให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
                             3. ดำเนินการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งองค์กร