ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 23 กันยายน 2558

ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘  วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แต่ละหน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำการประเมินตนเอง ระดับคณะ ตามพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2557 และยังร่วมกันพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามพันธกิจด้านบริการวิชาการ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 

DSC07103

DSC07119

DSC07117

DSC07126

DSC07115

DSC07091

DSC07133