ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 9 กันยายน 2558

ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

DSC07019

DSC07016

DSC07012

DSC07008