บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กับ มหาวิทยาลับราชภัฏศรีสะเกษ