ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 2 กันยายน 2558

วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558

ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

โดยประเด็นหลักในการประชุม ประกอบไปด้วย

- การประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน

- การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาที่หาข้อสรุปในเรื่องการทำงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานให้สูงขึ้น

DSC06804

DSC06767

DSC06764

DSC06754

DSC06797

DSC06795

DSC06772

DSC06791