ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานการประเมินตนเอง (CHE QA Online) และการเบิกจ่ายค่่าตอบแทนผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2557

วันที่กิจกรรม : 14 สิงหาคม 2558

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานการประเมินตนเอง (CHE QA Online) และการเบิกจ่ายค่่าตอบแทนผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปกรชัย สุพัฒน์ เป็นประธานในการประชุม และมีตัวแทนจาก 5 คณะ 2 สำนัก เข้าร่วมประชุมชี้แจง

DSC06712

DSC06735

DSC06734

DSC06693

DSC06698

DSC06702

DSC06706

DSC06718

เอกสารประกอบการประชุม