ประชุม ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กับศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558

ประชุม ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กับศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.

 

DSC06665

DSC06690

DSC06686

DSC06675

DSC06674

DSC06672

DSC06681

เอกสารประกอบการประชุม