ประชุมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่กิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558

ประชุมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

S__5677060

S__5677065

S__5677076

S__5677077

S__5677067

เอกสารประกอบการประชุม