การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมตักสิลาแกรนด์

วันที่กิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558

การประชุมชี้แจง เรื่อง"การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558"  ณ โรงแรมตักสิลาแกรนด์ จังหวัดมหาสารคาม วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เปิดการประชุมชี้แจงโดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง

นอกจากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพแล้วยังมีฝ่ายบริหารงานบุคคลและสำนักงานส่งเสริมและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมด้วย 

การรายงานข้อมูลมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีรายการข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา
  • ข้อมูลรายบุคคลด้านบุคลากร
  • ข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา
  • ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

image1

image2

image4

image3

เอกสารประกอบการประชุม