ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 29 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเครียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

DSC06603

DSC06608

DSC06609

DSC06613

DSC06618

DSC06632

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                                ๓.๑ ผลการติดตามข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของทุกหน่วยงาน

                                ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                                ๔.๑ พิจารณากลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                                ๔.๒ พิจารณาผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชีวัดรายกลยุทธ์

                                ๔.๓ พิจารณาประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรอบ ๑๒ เดือน ระดับสถาบัน

                                ๔.๔ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน

                                ๔.๕ พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการประชุม
 1. บันทึกเชิญประชุม
 2. ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม
 3. ระเบียบวาระการประชุม
 4. ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558
 5. ร่าง รายงานการประเมินตนเอง
 6. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน 2558
 7. คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายภารกิจ บุคลากรกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม 2557
 8. คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายภารกิจ บุคลากรกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม 2558
 9. ฐานข้อมูลการเผยแพร่รายงายผลการดำเนินงานประจำปี
 10. แบบรายงานผลโครงการกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรมและศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
 11. สรุปการดำเนินงานโครงการกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
 12. ร่าง รายงานการประชุม ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2448
 13. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศรีสะเกษศึกษา