สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.

วันที่กิจกรรม : 28 กรกฎาคม 2558

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ขอเข้าพบท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เพื่อนำรายละเอียดเบื้องต้นของการเป็นเครือข่าย สมส. ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

DSC05300

DSC05307

DSC05291

DSC05282

DSC05306

DSC05294

DSC05319

เอกสารประกอบการประชุม