ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 6 กรกฎาคม 2558

ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ