ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 6 กรกฎาคม 2558

ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน เป็นประะธานในการประชุม

 

DSC06418

DSC06379

DSC06417

DSC06413

DSC06397

DSC06391

 

เอกสารประกอบการประชุม