ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

วันที่กิจกรรม : 2 กรกฎาคม 2558

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 9901  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือ และลงมติเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกัน

 

DSC06251

DSC06255

DSC06267

DSC06269

DSC06272

DSC06321

DSC06333

DSC06336

DSC06350

เอกสารประกอบการประชุม