การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3/2558

ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประะธานในการประชุม

 

DSC06161

DSC06159

DSC06163

DSC06178

DSC06185

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                                  ๓.๑ ผลการติดตามข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของทุกหน่วยงาน

                                ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                                ๔.๑ พิจารณากลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                                ๔.๒ พิจารณาผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชีวัดรายกลยุทธ์

                                ๔.๓ พิจารณาประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรอบ ๑๒ เดือน ระดับสถาบัน

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)