ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดย ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประะธานในการประชุม

 

DSC06119

DSC06126

DSC06130

DSC06135

DSC06140

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                               ๓.๑ ร่างคู่มือการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                               ๓.๒ ติดตามการดำเนินงานภายใต้กระบวนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                               ​๔.๑ กำหนดส่งกระบวนการจัดการความรู้ตามกรอบของปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

บรรยากาศการประชุม