ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันที่กิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558 

ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 10.00 น. โดยมี ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร เป็นประธานในการประชุม

DSC06056

DSC06052

DSC06055

DSC06058

DSC06064

DSC06070

DSC06077

DSC06081

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2558

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 รายงานการส่งข้อมูลป้อนกลับด้านการวิจัย

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2558

4.2 พิจารณาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามพันธกิจด้านการวิจัย ของแต่ละหน่วยงาน

4.3 พิจารณาสรุปผลชุดข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ (CDS) ตามพันธกิจด้านการวิจัย

4.4 พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามพันธกิจด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

บรรยากาศการประชุม