โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 8 มิถุนายน 2558

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ และคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน

เหตุผลของการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการประกันคุณภาพฯ ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้น โดยประกอบด้วย การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงความเป็นจริงและคุณภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ การพัฒนาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สามารถการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ กระบวนการชี้แจง อบรม และการให้ความรู้ แก่บุคลากรภายในจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 ขึ้นโดยในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นประธานพิธีเปิด กล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นการสร้างความมุ่งมั่น ขวัญกำลังใจ และสร้างความตั้งใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน

สำหรับการอบรมในวันแรกคือ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 กระบวนการที่เกิดขึ้นเน้นไปที่การบรรยายเพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานรายตัวบ่งชี้ของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยท่านวิทยากรได้บรรยาย และตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ผู้ร่วมการอบรมได้รับความกระจ่างและเห็นแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างชัดเจน และช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม เพื่อที่จะได้เข้าใจในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมีข้อมูลการประเมินจากหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

สำหรับวันที่สองของการอบรมผู้ประเมิน คือวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านวิทยากรเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและการระดมความคิดร่วมกันในเรื่องการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ร่วมกันวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบไหน ตัวบ่งชี้ไหน ผ่านเกณฑ์การประเมินบ้าง ตัวไหนสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านได้บ้าง และช่วงบ่ายก็เป็นการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเป็นการประเมินหลักสูตรแบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อที่จะได้รู้ถึงขั้นตอน วิธีการ ประเด็นสำคัญที่จะต้องใช้ในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสร็จแล้วกลับมาแบ่งเป็น 6 กลุ่มเหมือนเดิมแล้ววิวเคราะห์เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ว่าสามารถผ่านเกณฑ์ตัวไหนได้บ้าง ทุกองค์ประกอบ ทุกตัวบ่งชี้

สำหรับวันที่สามของการอบรมผู้ประเมิน คือวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ท่านวิทยากรได้ให้ทำการวิเคราะห์ต่อจากเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ให้แล้วเสร็จทุกองค์ประกอบ แล้วพิจารณาร่วมกันทั้งหมดทุกกลุ่มว่า องค์ประกอบไหน ตัวบ่งชี้ไหน สามารถผ่านเกณฑ์ และสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ผ่านเกณฑ์ได้บ้าง ช่วงบ่ายเป็นการมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม อายุ เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า 31 – 40 ปีมากที่สุด จำนวน 32 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และน้อยที่สุดคือ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9

ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40        

    เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมาด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59

ดังนั้นหากพิจารณาตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพบว่า โครงการประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ได้ตั้งขึ้นในทุกตัว

ท้ายที่สุดนี้ในนามของหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกๆ ท่านจากทุกๆ หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกๆ ท่านที่ทุ่มเท ตั้งใจรับความรู้ ร่วมกันฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะและเกิดเนื้องานที่มองเห็นเป็นรูปธรรม และหวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาการอบรมในครั้งในไปพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของท่านต่อๆ ไป

 

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled