ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง รดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3/2558

วันที่กิจกรรม : 3 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง รดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3/2558 เวลา 13.30 น.

 

DSC04376

DSC04373

DSC04356

DSC04358

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

                               - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                               ๔.๑  การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ฉบับสมบูรณ์

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)