ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

วันที่กิจกรรม : 29 พฤษภาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษ ศิลาบุตร เป็นประธานในการประชุม

 

DSC04291

DSC04290

DSC04286

DSC04322

DSC04307

DSC04299

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องสืบเนื่อง

                                ๓.๑ แผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                                ๔.๑ ระบบสารสนเทศด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

                                ๔.๒ ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนรอบ ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                                ๕.๑ พิจารณาประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รอบ ๖ เดือน

                                ๕.๒ พิจารณาแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในพันธกิจ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                                ๕.๓ พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)