ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

วันที่กิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

ประชุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2/2558

 

ระเบียบวาระการประชุม

         ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

         ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

         ระเบียบวาระที่ ๓       เรื่องสืบเนื่อง

                  ๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต

                  ๓.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลการแบบสอบถามการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

                  ๓.๓ จำนวนข้อมูลที่หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวบรวม

         ระเบียบวาระที่ ๔       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                   ๔.๑  จำนวนรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2558

                   ๔.๒  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

         ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                  ๕.๑  พิจารณาข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก และ อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

         ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)