ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558

วันที่กิจกรรม : 11 พฤษภาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 /2558 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

 

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558

ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องสืบเนื่อง

                           3.1 จำนวนข้อมูลที่ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                            5.1  การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 1 - 3

                            5.2  การดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนที่ 5 รายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

                            5.3 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2558

ระเบียบวาระที่ 6       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)