ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

วันที่กิจกรรม : 29 เมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 /2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

29 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

29 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

29 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

29 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

29 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

29 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                            4.1  จุดประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                            5.1  พิจารณากรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

                            5.2  พิจารณาระบบและกลไกในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ

                            5.3 พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)