ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง รดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

วันที่กิจกรรม : 29 เมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 / 2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

DSC04115

DSC04133

DSC04123

DSC04122

DSC04101

DSC04107

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                           4.1  จุดประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                           5.1  พิจารณากรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและร่างกำหนดการประชุม

                           5.2  พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ 6       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)