ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

วันที่กิจกรรม : 24 เมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

DSC04013

 DSC04023

 

DSC04019

 

DSC04018

 

DSC04016

 

DSC04006

ระเบียบวาระการประชุม

         ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

         ระเบียบวาระที่ ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

         ระเบียบวาระที่ ๓       เรื่องสืบเนื่อง

         ระเบียบวาระที่ ๔       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                   ๔.๑  จุดประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

         ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                  ๕.๑  พิจารณากรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

                  ๕.๒  พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

                  ๕.๓  พิจารณาระบบและกลไกในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้าน     การประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

                  ๕.๔  พิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสภาวะการมีได้งานของบัณฑิต     หลังจบการศึกษาภายใน ๑ ปี

                  ๕.๕  พิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

         ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557