ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

วันที่กิจกรรม : 7 เมษายน 2558

หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงด้านศิลปและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 

ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 14.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร เป็นประธานในการประชุม

เพื่อเป็นการกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตามให้ทุกคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินกระบวนการทำนุบำรุงด้านศิลปและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของตนเอง

DSC03857

DSC03879

DSC03863

DSC03899

DSC03887

DSC03896

DSC03864

DSC03845

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1 จุดประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณากรอบเวลาในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงด้านศิลปและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

5.2 พิจารณาระบบและกลไกในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงด้านศิลปและวัฒนธรรม

5.3 พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงด้านศิลปและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างระดับคณะ สำนัก และระดับสถาบัน

5.4 พิจารณาระบบและกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

บรรยากาศการประชุม

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุม