ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

วันที่กิจกรรม : 3 เมษายน 2558

หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 

ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 14.00 น. โดยมี ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร เป็นประธานในการประชุม

เพื่อเป็นการกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตามให้ทุกคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นเป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของตนเอง

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

ประชุม 3 เม.ย. 58

 

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1 จุดประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณากรอบเวลาในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

5.2 พิจารณาระบบและกลไกในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการวิจัย

5.3 พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างระดับคณะและระดับสถาบัน

5.4 พิจารณาการให้ข้อมูลป้อนกลับด้านการวิจัยจากระดับคณะสู่ระดับสถาบัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บรรยากาศการประชุม