การประชุมครั้งที่ 1 / 2558

หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 15.00 น.

เพื่อเป็นการกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตามให้ทุกคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นเป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของตนเอง

DSC02031

DSC02035

DSC02033

DSC02039

DSC02038

DSC02036

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1 วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณากรอบเวลาในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

5.2 พิจารณาระบบและกลไกในการกำกับติดตามการจัดการความรู้

5.3 พิจารณาคู่มือการจัดการความรู้

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ระบบและกลไกการกำกับติดตามให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินด้านการจัดการความรู้

ระบบและกลไก-การจัดการความรู้

เอกสารประกอบการประชุม