ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันที่กิจกรรม : 2 มีนาคม 2558

Untitled

ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายพิศาล สุขขี ในฐานะหัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาในการบรรยายทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง

Untitled

โดยหลักๆ เนื้อหาที่นำไปบรรยายในการอบรมนั้นเริ่มต้นด้วย

  1. การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
  2. ชี้แนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย
  3. มุมมองและกระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพแบบวิธีคิดเชิงระบบ
  4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  5. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โดยกระบวนการอบรมทั้งหมดผ่านพ้นและลุล่วงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมตามที่ผู้จัดโครงการได้ตั้งไว้ไปได้ด้วยดี

ประมวลภาพบรรยายกาศการอบรม

หลังสือเชิญเป็นวิทยากร

เอกสารประกอบการประชุม